fbpx
עורך דין

אפלייה של אנשים עם מוגבלות בחברות ביטוח


 

 

קיבלתם הודעה כזאת? לקוח שלנו קיבל 30,000 ש”ח בזכותה.

הידעתם כי לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, אסור ליתן יחס שונה בחוזה ביטוח לאנשים עם מוגבלות.
כלומר, כברירת מחדל, חברות הביטוח חייבות ליתן יחס שוויוני לכל אדם (כולל אדם עם מוגבלות) במסגרת מכירת מוצרי ביטוח וקיום חוזה ביטוח. אך אם וכאשר חברת הביטוח נאלצת לנהוג באופן שונה (כגון קביעת תנאים שונים בחוזה הביטוח או סירוב לבטח) היא חייבת להצדיק את מתן היחס השונה כפי שנקבע בחוק, על בסיס בחינת כל מקרה לגופו. למעשה, נדרשים מספר יסודות במאוחד על מנת שהיחס השונה של חברת הביטוח לא תהווה הפלייה אסורה כאמור בחוק: נתונים אקטואריים, נתונים סטטיסטיים, מידע רפואי, או מידע אחר, שהם אמינים ורלוונטיים להערכת הסיכון הביטוחי המסוים, ובהינתן הנתונים המבוססים לעיל, ההחלטה לדחות או ליתן את היחס השונה בנסיבות העניין היא סבירה.

אם קיבלתם הודעה על תנאים שונים בחוזה הביטוח או סירוב לבטח בשל מוגבלותכם מבלי נימוק בכתב של בסיס הנתונים עליהם התבסס המבטח במתן ההחלטה, פנו אלינו לייצוג משפטי.


Sorry, comments are closed for this post.