fbpx
עורך דין

היעדרות בשל מחלת בן זוג


לרשימת הסעיפים
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ”ח-1998 1

היעדרות בשל מחלת בן זוג

1.עובד זכאי לזקוף עד 6 ימים בשנה של היעדרות, בשל מחלת בן זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו.

היעדרות בשל מחלה ממארת של בן זוג (תיקון התשס”ט)
1א.(א)עובד שעבד שנה לפחות אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה, זכאי לזקוף עד 60 ימים בשנה של היעדרות, בשל מחלה ממארת של בן זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירת העובד.
(ב)בחישוב מספר ימי ההיעדרות לפי סעיף זה, יבואו בחשבון ימי ההיעדרות שזקף העובד לפי סעיף 1.

כללים (תיקון התשס”ט)

2.שר העבודה והרווחה 2 יתקין בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, כללים בדבר הוכחת מחלתו של בן הזוג לעניין חוק זה וכן כללים בדבר מסירת הודעות למעביד על ידי העובד.

הגדרת מחלה (תיקון התשס”ט)

3.לענין סעיף 1 –
(1)יראו כחולה – בן זוג שחלה והפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות יום-יום;
(2)”פעולות יום-יום” – בהגדרת מונח זה בסעיף 223 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ”ה-1995.

שמירת זכויות

4.חוק זה בא להוסיף על זכות עובד מכוח דין או הסכם ולא לגרוע ממנה.

דין המדינה

5.לענין חוק זה דין המדינה כמעביד כדין כל מעביד אחר.

ביצוע ותקנות

6.שר העבודה והרווחה 3 ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

בנימין נתניהו ראש הממשלה
אליהו ישי  שר העבודה והרווחה
עזר ויצמן נשיא
—————
1.ס”ח 1668, התשנ”ח (29.5.1998), עמ’ 236.
תיקון:ס”ח 2203, התשס”ט (23.7.2009), עמ’ 243. הצ”ח – ממשלה 436, התשס”ט, עמ’ 348.

2.סמכויות שר העבודה על פי חוק זה הועברו לשר התעשיה והמסחר (י”פ התשס”ג, עמ’ 2084).

רשימת הסעיפים:
1. היעדרות בשל מחלת בן זוג1א. היעדרות בשל מחלה ממארת של בן זוג2. כללים3. הגדרת מחלה4. שמירת זכויות5. דין המדינה6. ביצוע ותקנות


Sorry, comments are closed for this post.