fbpx
עורך דין

היעדרות בשל מחלת הורה


חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ”ד-1993 1

היעדרות בשל מחלת הורה או הורה של בן הזוג (תיקון התשנ”ו)

1.עובד שלו או לבן זוגו הורה שמלאו לו 65 שנים (להלן – ההורה), זכאי לזקוף עד ששה ימים בשנה של היעדרות בשל מחלת ההורה, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, ובלבד שבן זוגו הינו עובד ושלא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו לפי חוק זה.

כללים (תיקון התשנ”ו)

2.שר העבודה והרווחה 2 יתקין בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, כללים בדבר הוכחת מחלתו של ההורה ובדבר נחיצות היעדרותו של העובד לצורך הטיפול בהורה ולענין היעדרות בשל מחלת הורהו של בן הזוג, כללים בדבר מסירת הודעות על ידי העובד ובן זוגו.

הגדרת מחלה

3.לענין חוק זה –
(1)יראו כחולה – הורה שחלה והפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום יום;
(2)”פעולות יום יום” – כהגדרת מונח זה בסעיף 127פג לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ”ח-1968.

שמירת זכויות

4.חוק זה בא להוסיף על זכות עובד מכוח דין או הסכם ולא לגרוע ממנה.

דין המדינה (תיקון התשנ”ה)
4א.לענין חוק זה דין המדינה כמעביד כדין כל מעביד אחר.

ביצוע ותקנות

5.שר העבודה והרווחה 2 ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

יצחק רבין   ראש הממשלה
אורה נמיר שרת העבודה והרווחה
עזר וייצמן נשיא  המדינה
שבח וייס יושב ראש הכנסת

—————
1.ס”ח 1442, התשנ”ד (9.12.1993), עמ’ 33.
תיקונים:
ס”ח 1534, התשנ”ה (25.7.1995), עמ’ 371;
ס”ח 1571, התשנ”ו (8.3.1996), עמ’ 132.

2.סמכויות שר העבודה עפ”י חוק זה הועברו לשר התעשיה והמסחר (י”פ התשס”ג, עמ’ 2084).

רשימת הסעיפים:
1. היעדרות בשל מחלת הורה או הורה של בן הזוג 2. כללים 3. הגדרת מחלה 4. שמירת זכויות 4א. דין המדינה 5. ביצוע ותקנות


Sorry, comments are closed for this post.