fbpx
עורך דין

היעדרות בשל מחלת ילד


חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ”ג-1993 1

 

היעדרות בשל מחלת ילד (תיקונים: התשס”ב, התשס”ח)

1.עובד שעמו ילד שלא מלאו לו 16 שנים, זכאי לזקוף בשל מחלת ילדו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, ימי היעדרות במספר ובתנאים אם התקיים אחד מאלה:
(א)בן זוגו הוא עובד ולא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו כאמור, או שבן זוגו הוא עובד עצמאי שלא נעדר מעסקו או שעסק במשלח ידו בימי היעדרות העובד – עד 8 ימים בשנה;
(ב)הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד, או שהעובד הוא הורה יחיד של הילד – עד 16 ימים בשנה;
בחוק זה, “הורה יחיד” – כהגדרתו בחוק משפחות חד הוריות, התשנ”ב-1992.

היעדרות בשל מחלה ממארת של ילד (תיקונים: התשנ”ז, התשס”ז, התשס”ט)

1א.(א)עובד שעמו ילד שלא מלאו לו 18 שנה, ועבד שנה לפחות אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה, זכאי לזקוף עד 90 ימים בשנה של היעדרות, בשל המחלה הממארת של ילדו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירת העובד; היה בן זוגו עובד ולא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו כאמור או שהעובד הוא הורה יחיד, או שהילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, זכאי העובד לזקוף עד 110 ימים בשנה של היעדרות, בשל המחלה הממארת של ילדו, כאמור.
(ב)בחישוב מספר ימי ההיעדרות לפי סעיף זה, יבואו בחשבון ימי ההיעדרות שזקף העובד לפי סעיף 1.

היעדרות לצורך מתן סיוע אישי שאדם עם מגבלות נזקק לו (תיקונים: התשס”ז, התשע”ד)

1ב.(א)עובד שהוא הורה של אדם עם מוגבלות, ועבד שנה לפחות אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה, זכאי לזקוף עד 18 ימים בשנה של היעדרות על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירת העובד, לצורך מתן סיוע אישי שמחייב היעדרות כאמור, לאדם עם המוגבלות; ואם התקיים בו אחד מאלה, זכאי העובד לזקוף בשנה עד 18 ימים נוספים של היעדרות כאמור, ובלבד שלא היה אדם אחר שניצל את זכותו לזקיפת ימים נוספים לצורך מתן סיוע אישי לאותו אדם עם מוגבלות:
(1)בן זוגו הוא עובד, ולא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו כאמור;
(2)בן זוגו הוא עובד עצמאי שלא נעדר מעסקו או שלא חדל מעיסוק במשלח ידו לצורך מתן סיוע אישי;
(3)הוא הורה יחיד;
(4)האדם עם המוגבלות נמצא בהחזקתו הבלעדית.
(א1) (1) בזקיפת ימי היעדרות כאמור בסעיף קטן (א), זכאי עובד להביא בחשבון, לפי בחירתו, גם חלקי ימים שבהם נעדר לפי הוראות סעיף זה בשל מחלת ילדו שהוא אדם עם מוגבלות או לצורך מתן סיוע אישי לו; חלקי ימים לעניין זה יחושבו לפי היחס שבין שעות ההיעדרות ובין שעות העבודה של העובד באותו יום אילולא נעדר.
(2) על אף האמור בסעיף 2(א)(1) ו-(2) לחוק דמי מחלה, התשל”ו 1976 (להלן – חוק דמי מחלה), עובד שהוא הורה של אדם עם מוגבלות זכאי לתשלום דמי מחלה החל מהיום הראשון, ובכלל זה מחלקו, שבו נעדר בשל מחלת ילדו שהוא אדם עם מוגבלות או לצורך מתן סיוע אישי לו.
(א2) (1) נוסף על הוראות סעיף קטן (א), עובד כאמור באותו סעיף קטן זכאי להיעדר עד 52 שעות בשנה לצורך מתן סיוע אישי שמחייב היעדרות לאדם עם המוגבלות, בלא ניכוי משכר עבודתו; התקיים בעובד כאמור אחד מהתנאים האמורים בפסקאות (1) עד (4) שבסעיף קטן (א), יהיה זכאי להיעדר עד 52 שעות נוספות בשנה בלא ניכוי משכרו, ובלבד שלא היה אדם אחר שניצל את זכותו להיעדרות מכוח פסקה זו; זכותו של עובד לפי סעיף קטן זה נוספת על כל זכות אחרת שנתונה לו לפי חוק זה, ואינה תלויה או מותנית בזכות אחרת לפי חוק זה.
(2)הוראות פסקה (1) יחולו גם על עובד המועסק במשרה שאינה משרה מלאה, ואולם שעות ההיעדרות שיהיה זכאי להיעדר בהן יהיו כיחס שבין חלקיות משרתו ובין מספר השעות הנקוב באותה פסקה; שיעור חלקיות המשרה יחושב כיחס שבין שעות העבודה של העובד בחודש ובין מספר שעות עבודה בחודש במשרה מלאה כנהוג במקום העבודה של העובד או 186 שעות, לפי הנמוך.
(3)בסעיף קטן זה, ”שעות העבודה של העובד בחודש” – הממוצע החודשי של שעות העבודה של העובד ברבע השנה שבו עבד בהיקף השעות הגדול ביותר ב– 12 החודשים שקדמו למועד ההיעדרות הראשון לפי סעיף קטן זה; במניין שעות העבודה תובא בחשבון גם היעדרות בתשלום שדינו כדין שכר עבודה.
(ב)הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים, לגבי עובד שהוא אפוטרופוס של אדם עם מוגבלות, ובלבד שאין אדם אחר המטפל באדם עם  המוגבלות, ואין אפוטרופוס אחר שניצל את זכותו לפי סעיף קטן זה.
(ג)בחישוב מספר ימי ההיעדרות לפי סעיף קטן (א), יבואו בחשבון ימי  ההיעדרות שזקף העובד לפי סעיף 1 או 1א, בקשר עם מחלת ילדו שהוא אדם עם מוגבלות.
(ד)בסעיף זה –
“אדם עם מוגבלות” – כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998;
“סיוע אישי” – סיוע שהאדם עם המוגבלות נזקק לו בשל מוגבלותו, לרבות השגחה, ליווי וטיפול.
(ה) הוראת סעיף זה לא תחול לגבי עובד שהוא הורה של אדם עם מוגבלות אך מוגבלותו אינה קבועה, צפויה לחלוף בתוך 60 ימים ממועד הופעתה ואינה צפויה להישנות.

משפחת אומנה (תיקונים: התשס”ז, התשע”ד)

1ג.הוראות סעיפים 1 עד 1ב יחולו, בשינויים המחויבים, לגבי עובד שהוא הורה במשפחת אומנה, ואולם ההיעדרות של עובד כאמור תיזקף או תימנה רק אם הורהו הטבעי או הורהו המאמץ, של הילד או של האדם עם המוגבלות, לפי הענין, לא מימש, באותם ימים ושעות, את זכאותו לזקיפה או להיעדרות מכוח אותה זכות; לענין סעיף זה, “משפחת אומנה” – משפחה שאושרה בידי מי ששר הרווחה והשירותים החברתיים הסמיכו לכך.

כללים (תיקונים: התשנ”ח, התשס”ז)

2.שר העבודה והרווחה2 יתקין בתקנות, בהתייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ועם ארגונים ארציים של מעבידים שלדעת השר הם נוגעים בדבר, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, כללים בדבר
(1)הוכחת מחלתו של הילד;
(2)מסירת הודעות למעביד על ידי העובד;
(3)דרכי הוכחת היות בן זוגו של עובד, עובד עצמאי;
(4)דרכי הוכחת היזקקותו של אדם עם מוגבלות לסיוע האישי מהורהו לפי סעיף 1ב;
(5)דרכי הוכחת היות העובד הורה של אדם עם מוגבלות.

שמירת זכויות

3.חוק זה בא להוסיף על זכותו של עובד מכוח דין או הסכם ולא לגרוע ממנה.

דין המדינה (תיקון התשנ”ה)

3א.לענין חוק זה דין המדינה כמעביד כדין כל מעביד אחר.

ביצוע ותקנות

4.שר העבודה והרווחה3 ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

—————
1.ס”ח 1427, התשנ”ג (22.7.1993), עמ’ 134. הצ”ח 2168, התשנ”ג, עמ’ 106.
תיקונים:
ס”ח 1475, התשנ”ד (28.7.1994), עמ’ 260. הצ”ח 2286, התשנ”ד, עמ’ 518;
ס”ח 1534, התשנ”ז (25.7.1995), עמ’ 371. הצ”ח 2409, התשנ”ה, עמ’ 500;
ס”ח 1621, התשנ”ז (10.4.1997), עמ’ 130. הצ”ח 2588, התשנ”ז, עמ’ 192;
ס”ח 1669, התשנ”ח (12.6.1998), עמ’ 237. הצ”ח 2694, התשנ”ח, עמ’ 274;
ס”ח 1785, התשס”א (4.4.2001), עמ’ 219. הצ”ח 2922, התשס”א, עמ’ 22;
ס”ח 1859, התשס”ב (24.7.2002), עמ’ 489. הצ”ח 3108, התשס”ב, עמ’ 460;
ס”ח 2101, התשס”ז (26.6.2007), עמ’ 369. הצ”ח – כנסת 136, התשס”ז, עמ’ 94. (ת”ט בס”ח 2115, התשס”ח, עמ’ 24);
ס”ח 2137, התשס”ח (9.3.2007), עמ’ 246. הצ”ח – כנסת 206, התשס”ח, עמ’ 186;
ס”ח 2203, התשס”ט (23.7.2009), עמ’ 243. הצ”ח – ממשלה 436, התשס”ט, עמ’ 348;
ס”ח 2418, התשע”ד (9.12.2013), עמ’ 70. הצ”ח – כנסת 505, התשע”ג, עמ’ 22.

2.סמכויות שר העבודה עפ”י חוק זה הועברו לשר התעשיה והמסחר (י”פ התשס”ג, עמ’ 2084).

3.סמכויות שר העבודה עפ”י חוק זה הועברו לשר התעשיה והמסחר (י”פ התשס”ג, עמ’ 2084).

רשימת הסעיפים:
1. היעדרות בשל מחלת ילד1א. היעדרות בשל מחלה ממארת של ילד1ב. היעדרות לצורך מתן סיוע אישי שאדם עם מגבלות נזקק לו1ג. משפחת אומנה2. כללים3. שמירת זכויות3א. דין המדינה4. ביצוע ותקנות


Sorry, comments are closed for this post.