fbpx
עורך דין

היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג


חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג), התש”ס-2000 1

היעדרות עקב הריון ולידה

1.עובד זכאי לזקוף עד שבעה ימים בשנה של היעדרות, בהתאם לכללים שקבע שר העבודה והרווחה, בשל טיפולים או בדיקות הקשורים להריון בת זוגו, או בשל לידה של בת זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו.

כללים

2.שר העבודה והרווחה 2 יקבע, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, כללים בדבר הוכחת ההריון והלידה של בת הזוג ובדבר נחיצות היעדרותו של העובד לצורך ההריון והלידה, וכן כללים בדבר מסירת הודעות למעביד על ידי העובד.

שמירת זכויות

3.חוק זה בא להוסיף על זכותו של עובד מכוח דין או הסכם ולא לגרוע ממנה.

דין המדינה

4.לענין חוק זה, דין המדינה כמעביד כדין כל מעביד אחר.

ביצוע

5.שר העבודה והרווחה 2 ממונה על ביצוע חוק זה.

אהוד ברק                  אליהו ישי
ראש הממשלה                שר העבודה
והרווחה
עזר ויצמן              אברהם בורג
נשיא המדינה            יושב ראש הכנסת

—————
1.ס”ח 1744, התש”ס (6.7.2000), עמ’ 222.

2.סמכויות שר העבודה עפ”י חוק זה הועברו לשר התעשיה והמסחר (י”פ התשס”ג, עמ’ 2084).

רשימת הסעיפים:
1. היעדרות עקב הריון ולידה 2. כללים 3. שמירת זכויות 4. דין המדינה 5. ביצוע


Sorry, comments are closed for this post.