fbpx
עורך דין

הסכם עבודה עם קבלן


 

כאשר אנו שוקלים לעשות שיפוץ, יש מספר פעולות חשובות שעלינו לעשות ובראשן, בחירת הקבלן המתאים ועריכת הסכם עבודה עם קבלן. כיצד לבחור נכון את בעל המקצוע? מהי החשיבות של עריכת הסכם ואלו סעיפים חשוב שיופיעו בו.  

 

כיצד בוחרים את בעל המקצוע?

לפני שנוכל לערוך הסכם עם קבלן שיפוצים, חשוב שנדע כיצד לבחור את בעל המקצוע המתאים. ראשית, כדאי לבדוק בפנקס הקבלנים כי מדובר בקבלן רשום, אשר יש לו סיווג מקצועי וכספי מתאים לפרויקט הרלוונטי. שנית, לפני שמתחייבים לקבלן מסוים, יש לבחון עבודות קודמות שביצע, על מנת לוודא את מידת ההתאמה שלו לפרויקט שלנו. שלישית, אם ישנם שכנים או קרובי משפחה שעשו שיפוץ והיו מרוצים מהקבלן, ניתן לקבל מהם המלצה ולפנות אליו.

 

חשיבותו של הסכם עבודה עם קבלן

מטרתו של חוזה זה היא לעגן את התחייבויות הקבלן כלפי הלקוח, על פי תכנית העבודה שנקבעה ולוח הזמנים. כך, ניתן למנוע חילוקי דעות בין הצדדים ובמידה שהקבלן לא יבצע את המוטל עליו על פי ההסכם, תהיה ללקוח הגנה משפטית ויוכל הוא לקבל פיצוי כספי.  בין אם מדובר בעריכת הסכם עבודה עם קבלן חשמל ובין אם הסכם עבודה עם קבלן שלד, יש לפנות לעו”ד מקצועי ומנוסה, לצורך ניסוח חוזה מסודר ומפורט, שיכלול את כל היבטי העסקה ויספק ללקוח את ההגנה המיטבית לכספו ויגדיל משמעותית את הסיכוי לשיפוץ קל וחלק.

 

סוגי הסכמים

כאשר מבקשים לערוך חוזה עם קבלן, ישנה אפשרות לסוגים שונים של הסכמים, למשל,  הסכם פאושלי הקובע מראש את התמורה הסופית שתשולם לקבלן על עבודתו. הסכמה מבעוד מועד על המחיר הסופי תספק ללקוח וודאות כלכלית ותמנע הוצאות לא צפויות בסוף הפרויקט. מצד שני, היות שגובה התשלום נקבע מראש, הצעת המחיר שייתן הקבלן תהיה בדרך כלל גבוהה יותר.  אפשרות אחרת היא עריכת הסכם על פי שעות עבודה, אז ישנה גמישות גדולה יותר לאורך השיפוץ אך גם פתח לכך כי זמן השיפוץ יתארך שבצידו החיוב הכספי. לכל בחירה היתרונות שלה וכדאי להיוועץ עם עו”ד אשר יחווה דעתו באשר להסכם המתאים ביותר וכן ינסח אותו עבור הלקוח.

 

מה חשוב לכלול בהסכם?

למותר לציין כי כל הסכם יש לנסח באופן פרטני על פי הנסיבות, אך להלן מספר סעיפים לדוגמא:

 

  • תכנית עבודה והתמורה: יש להגדיר בצורה מפורטת מהי תכנית העבודה של הקבלן ומהי התמורה שישלם הלקוח בעדה. מומלץ מאוד לקבוע תשלום מדורג אשר יתבסס על קצב ההתקדמות של הקבלן.

 

 

 

  • לוח זמנים: הסכם עבודה עם קבלן חייב לכלול את לוח הזמנים לביצוע העבודה וכן פיצוי מוסכם שישלם הקבלן ללקוח במקרה של איחור.  

 

 

  1. ערבויות: על הלקוח לקבל ערבויות מתאימות מהקבלן על מנת להגן על כספו, כך שאם הקבלן יפר את החוזה, יוכל הלקוח לממש את הערבות.

 

  1. אחריות לנזק: בכל הסכם עם בעל מקצוע, לרבות הסכם עבודה עם קבלן ניקיון, על הלקוח לוודא כי בידי הקבלן כל הביטוחים הרלוונטיים ולעגן בהסכם את מלוא אחריותו של הקבלן לכל נזק שייגרם במסגרת השיפוץ.  

 

אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו /או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.


Sorry, comments are closed for this post.