fbpx
עורך דין

הסכם עבודה קבלן משנה


בחלק ניכר מן הפרויקטים שהוא מקבל, זקוק הקבלן לקבלני משנה אשר יסייעו לו בביצוע העבודות, בפיקוח על הבנייה וכיו”ב. משכך, יש לערוך הסכם עבודה עם קבלן משנה אשר יעגן את התחייבויותיו כלפי הקבלן ויספק לו הגנה משפטית במקרה של הפרת חוזה. להלן כמה מן דגשים להסכם זה.

 

מקצועיות הקבלן ועובדיו

על קבלן המשנה להצהיר בהסכם, כי הנו קבלן המורשה לבצע את העבודות שהוזמנו והנו בעל הידע המקצועי, הניסיון והמיומנות הנדרשת. כמו כן, עליו להצהיר כי כל כח האדם אשר ישכור לצורך הפרויקט, גם הוא מקצועי ומיומן, אשר עבר הכשרות מתאימות לסוג העבודה והציוד האמור להיות מתופעל באתר העבודה הרלוונטי.

 

זמינות

הקבלן צריך להתחייב כי יש בידו לתת מענה מלא לפרויקט מבחינת הקצאת כח אדם, חומרים וציוד. בנוסף, עליו להבטיח את זמינותו במהלך הפרויקט, לדווח על בעיות ולהציע פתרונות ובתוך כך, אף לקבוע בהסכם זמנים קבועים לעדכונים.

 

בטיחות

במסגרת הסכם עבודה מול קבלן משנה, יש להתייחס לנושא הבטיחות ולעגן את חובתו של קבלן המשנה להקפיד על נהלי בטיחות ובקרה, לדאוג להכשרה מתאימה לעובדיו בסוגיה זו, המתאימה

לסוג העבודה והציוד שעובדיו של קבלן המשנה משתמשים בו.

 

התמורה

תשולם לקבלן המשנה לפי היקף העבודה שבוצע בפועל ולפי המחיר שנקבע לכל פרמטר כגון:  עלויות שכר של כח האדם, עלויות חומרים, ציוד וכלים, ניהול האתר, בקרת איכות וכיו”ב. הסיכום יוגש למנהל הפרויקט ולאחר אישורו יועבר תשלום בהתאם להסכם שנחתם בין הצדדים.

 

אחריות

בהסכמים אלו נהוג לקבוע כי קבלן המשנה יהיה אחראי באופן בלעדי בתקופת הבדק לתקן כל עבודה שבוצעה מטעמו ולהבטחת התחייבות זו יש לקבל ערבות מתאימה וזו תעמוד בתוקף למשך כל תקופת ביצוע העבודות.

 

הפרת חוזה

בשל חשיבותו הרבה של הסכם זה עבור הקבלן, עליו לציין אלו התנהגויות מצד קבלן המשנה ואלו סעיפים בחוזה, הפרתם תיחשב כהפרת חוזה יסודית המקנה לקבלן זכות ביטול. כמו כן יש להתייחס לנושא של פיצוי מוסכם וכיו”ב.

 

פנייה לעו”ד

קיבלת פרויקט גדול והנך מעוניין להעסיק קבלן משנה? אתה זקוק להסכם מקיף ומפורט אשר יעגן את התחייבויותיו כלפיך. לשם כך פנה לעו”ד המתמחה בענף המקרקעין אשר ינסח עבורך הסכם בהתאמה אישית. חשוב לזכור כי לטיב של עבודת קבלן המשנה, תהיה השפעה ישירה על יכולתך לעמוד בהתחייבויות שלך במסגרת הסכם עבודה בין קבלן ללקוח. לכן אל תקל ראש בחשיבותו של הסכם זה ופנה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי.   

 

אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו /או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.


Sorry, comments are closed for this post.