fbpx
עורך דין

חוזה קבלן


שיפוץ בית חדש או בית קיים, מצריך מאיתנו לפנות לקבלן שיבצע את עבודות השיפוץ. על מנת שאלו יהיו לשביעות רצוננו, על פי התקציב ולוח הזמנים שנקבע, עלינו לערוך חוזה קבלן מקיף ומפורט אשר יעגן את חובות הקבלן כלפינו. לצורך כך, מומלץ להסתייע בעו”ד אשר ינסח את ההסכם ויוודא כי הוא מעניק ללקוח המזמין את השיפוץ הגנה משפטית מיטבית. מהם הסעיפים המרכזיים שצריכים להופיע בחוזה זה?

 

נותן השירות, ביטוחים ובטיחות

מומלץ להתקשר בחוזה עם קבלן מורשה אשר סיווגו אצל רשם הקבלנים תואם את עבודות השיפוץ שהלקוח מעוניין בהם. רישום זה הוא חשוב מאוד משום שהוא מעניק סוג של גושפנקא מקצועית לקבלן. כמו כן, יש לדרוש מהקבלן להציג כי בידו הביטוחים נדרשים כגון אחריות מקצועית  ואחריות צד ג’, על מנת שכל נזק הנוגע לשיפוץ, יהיה באחריות הקבלן בלבד, לרבות נזקים לצד שלישי, נזקי רכוש, נזקי גוף, חבות מעבידים וכדומה וסעיף מיוחד המגביל את חברת הביטוח מביטול פוליסת הביטוח ללא ידיעת מזמין העבודה.

 

תכנית עבודה ולוח זמנים

על ההסכם לכלול פירוט של תכנית העבודה ולוח הזמנים לביצוע כל שלב בה והכל בהתאם להצעת המחיר שקיבל הלקוח טרם עריכת ההסכם. על הצעת המחיר להיות מפורטת ולציין את העלויות של כל סעיף בנפרד כגון: הריסה ובנייה, עבודות אינסטלציה, התקנת נקודות חשמל, עלויות חומרי העבודה ועוד. בהצעת המחיר צריך להיות כתוב במפורש כי על הקבלן ליידע מראש על כל תוספת תשלום מעבר לתמורה שנקבעה ולציין את העלויות בגין שינויים ותוספות. הצעת המחיר תצורף כנספח לחוזה ותהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 

תמורה ואחריות

יש לקבוע בהסכם מהי התמורה לקבלן עבור השיפוץ כאשר על התשלום להיות מדורג על פי שלבי העבודה. כך, שכל תשלום יועבר לקבלן בהתאם לקצב ההתקדמות. כמו כן, יש להגדיר בחוזה את משך האחריות של הקבלן לכל סוג של עבודה. להיבט האחריות במסגרת חוזה עם קבלן יש חשיבות רבה משום שבתקופת האחריות, מחויב הקבלן לבצע תיקונים ללא תשלום נוסף ותוך פרק זמן מסוים.  

 

ערבויות והפרת חוזה

חשוב לדרוש מן הקבלן ערבות לקיום התחייבויותיו, למשל ערבות בנקאית או שטר חוב. חובה לבדוק מי  הערב לשטר החוב. כן מומלץ לקבוע בחוזה פיצוי מוסכם בגין הפרת ההסכם, למשל בגין כל יום של איחור בסיום השיפוץ. אלו יעניקו ללקוח את הביטחון הנדרש לו בשל ההשקעה הכספית הכרוכה בשיפוץ תוך מתן תמריץ לקבלן לבצע את העבודה לה התחייב כראוי ובמסגרת לוח הזמנים שנקבע בין הצדדים.  

 

לסיכום

במאמר שלעיל הצגנו כמה מן הסעיפים המרכזיים שחשוב כי יופיעו במסגרת חוזה עם קבלן. מטבע הדברים, יש לנסח כל הסכם על פי נסיבותיו באופן ספציפי כגון היקף עבודות השיפוץ, עלויות וכדומה, על מנת שהוא יעגן כהלכה את התחייבויות הקבלן ויעניק ללקוח הגנה משפטית אפקטיבית. זכרו כי עריכת חוזה מסודר ומקיף עם הקבלן, יכולה למנוע מחלוקות בין הצדדים ולהגן על כספכם, על כן אל תוותרו עליו ופנו לעו”ד מקצועי ומנוסה אשר ינסח עבורכם את החוזה.

 

אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו /או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.


Sorry, comments are closed for this post.