fbpx
עורך דין

מילון מושגים – לזכיין מתחיל


מילון מושגים

לזכיינות, כמו לכל תחום ידע או תחום עיסוק אחר, יש מילון מונחים משלה. מונחים אלה הם חלק בלתי נפרד מהשיח המקצועי ומכלי העבודה של העוסקים בתחום – זכיינים וחברות כאחד. מילון מונחים זה הוא גם כלי עזר חשוב למי שמתעתד ו/או למי שעושה את צעדיו הראשונים בתחום הזכיינות.

זכיינות – זכיינות היא שלב הסיום של תהליך משא ומתן וחוזה הנחתם בין חברה מזכה, ובין זכיין, לרוב לתקופה מוגבלת. במסגרת הזכיינות, מוענקת לזכיין זכות לעשות שימוש במוניטין החברה, בסימני המסחר שלה, במוצריה ובשיטות ניהול שהוכיחו עצמן כיעילות בהתאם לתנאי הסכם שנחתמו ביניהם ובתמורה לתשלום קבוע ממחזור המכירות לפני מע”מ.

זכיין – זכיין הוא מי שקיבל מחברה מזכה זיכיון, שהוא זכות שימוש בשיטות ניהול, במוצרים, בסימני מסחר ובמרכיבים עסקיים אחרים של החברה, בכפוף לעמידה בתנאי חוזה ההתקשרות שנחתם בין הצדדדים.

חברה מזכה – החברה המזכה היא החברה המעניקה זיכיון שיווקי ו/או תפעולי להשתמש בשיטות ניהול, במוצרים, בסימני מסחר ובמרכיבים עסקיים אחרים שלה לחותמים עימה על חוזה זכיינות, בכפוף לעמידה בתנאי החוזה, ובעמידה בתשלום קבוע של דמי זיכיון ותמלוגים חודשיים.

חוזה זיכיון – חוזה זכיינות הוא החוזה הנחתם בין החברה המזכה לזכיין, והוא כולל את התחייבויות הדדיות בין הצדדים במסגרת תפעול, שיווק, פרסום וניהול סניף של הרשת.

סינון זכיינים – סינון זכיינים הוא תהליך מיון ראשוני של הפונים בבקשה לקבלת זיכיון שמבצעות חברות מזכות. בתום תהליך הסינון, הכולל בדיקות שונות, שלרוב משלבות, ניסיון מעשי, הון עצמי, והרבה מוטיבציה. בתום התהליך, חותמות החברות המזכות על חוזה הזיכיון עם זכיינים שמתאימים לדרישותיהן.

תמורה – התמורה היא התמלוגים אותם מעביר הזכיין לחברה המזכה. גובה התמלוגים נקבע באחד מסעיפי החוזה (התמורה) והוא נגזר לרוב ממחזור המכירות לפני מע”מ של אותו הסניף.

דמי השתתפות – דמי השתתפות, הם הסכום אותו מתחייב הזכיין להעביר לחברה ברוב המקרים חודש בחודשו, עבור הוצאות הפרסום הכלליות. דמי השתתפות אלה נגבים מהזכיין למרות שלעיתים איננו מעורב בהחלטות הקשורות לפרסום. שכן, הוא נהנה באופן ישיר מתוצאותיו.

תקופת זיכיון – בכל חוזה זכיינות ישנו סעיף המגביל את תקופת הזכיינות בזמן, כאשר משך תקופה זו משתנה מענף לענף, ומרשת לרשת. במרבית חוזי הזכיינות קיימת אפשרות להאריך את תקופת הזכיינות, לקצרה, לבטלה או להימנע מחידושה, הכול בהתאם לנסיבות. מקרים של ביטול החוזה או אי-חידושו מתרחשים במצבים בהם הזכיין הפר את אחד מתנאי החוזה באופן שפגע בחברה.

בלעדיות – המונח בלעדיות, מתייחס לאפשרות של זכיין להוסיף בחוזה סעיף המבטיח, כי לא יפתחו סניפים נוספים של החברה באזור בו פועל הסניף שלו. (משמע, רדיוס מסוים )

זכות ראשונים / חוזה אזורי – חוזה אזורי מאפשר לזכיין לפתוח מספר סניפים ו/או להרחיב את פעילותו בתחום השיווק וההפצה, כקבוע בסעיפי החוזה. במקרים בהם נחתם חוזה זכיינות עם חברה מחו”ל, יכול פעמים רבות הזכיין ליהנות גם מבלעדיות על השיווק ועל ההפצה בכל אזורי הארץ.

זיכיון מאסטר – זיכיון מאסטר הוא זיכיון המאפשר לזכיין למכור זיכיונות משנה באזור שעליו הוסכם בחוזה שנחתם בן הצדדים.

זכיינות בשיטת הקונסיגנציה – קונסיגנציה היא שיטה, המאפשרת לזכיין לקבל את מוצרי החברה ללא עלות, כאשר על כל מכירה של אחד מהם עליו להפריש אחוזים קבועים. בשיטה זו הזכיין איננו צריך לשלם מראש והוא נותן תמורה רק על מוצרים שנמכרו בפועל.  השיטה מחייבת מתן בטחונות קשיחים. התחומים הנוהגים לנהוג בשיטה הזו הם: בתחום המתנות, הביגוד, ההנעלה, והאביזרים.