fbpx
עורך דין

נגישות במוסדות השכלה גבוהה


תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים שהם מוסדות להשכלה גבוהה ולשירותי השכלה גבוהה שהם נותנים) התשע”ז-2016 עוסקות בהתאמות נגישות במוסדות על תיכוניים הבאים:
(1) מוסד שהוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי”ח-1958. (לדוגמא: אוניברסיטאות)
(2) מוסד שניתן לו היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה. (לדוגמא: מכללות אקדמיות)
(3) שלוחה או סניף של מוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראל הפועלים ברישיון המועצה להשכלה גבוהה לפי סעיף 25ג לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
(4) מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה; (הכוונה למוסדות ביו”ש לדוג’ אוניברסיטת אריאל בשומרון)
(5) מוסד להכשרת עובדי הוראה שבפיקוח ובתקצוב משרד החינוך שאינו מוסד להשכלה גבוהה.

למי מנגישים? סטודנטים לכל סוגי התארים, נבחנים באוניברסיטה.

למי אין חובה לבצע הנגשה? ללומד שאינו עומד בתנאי הקבלה המקצועיים, או במקצוע שלפי דין מנוע אדם לעסוק בו בשל מוגבלותו.

העיקרון הכללי:
• התקנות קובעות את המתווה והדרכים להתאמות נגישות עבור סטודנטים שלומדים או נבחנים במוסדות אלה: התאמות נגישות מבנים סביבה ותשתיות, התאמות נגישות שירות, והתאמות אישיות (פרטניות).
• המוסד הוא האחראי לביצוע התאמות הנגישות בהתאם לתקנות הרלוונטיות לו.
• אסור להטיל תשלום על התלמיד עם המוגבלות בשל ביצוע התאמות הנגישות הנחוצות לפי התקנות.

תחולה:
בנושא של התאמות שירות – החלה הדרגתית של החובות עד לנגישות מלאה לא יאוחר מ-1.11.2018.
בנושא של התאמות תשתית וסביבה (מתו”ס) – יש צו הארכה עד לתאריך 1.11.2021.

המוסד צריך למנות אדם שיהיה ל”אחראי לקביעת התאמות” – הוא זה שיקבע התאמות נגישות אישיות לסטודנט.
האחראי חייב להיות אדם עם כישורים רלוונטיים וככל האפשר גם אדם עם מוגבלות.
האחראי יכול להיות עובד של מרכז התמיכה, או וועדה.

מהם התאמות נגישות אישית?
ראו תקנות נגישות השירות פרק ח’ – הספקת אמצעי עזר ושירות עזר בשירות ציבורי:
אמצעי עזר ושירותי עזר – כמשמעותם בסעיף 19א לחוק השוויון וכן כל אמצעים נלווים אשר אינם חלק מן השירותים הניתנים בשגרה בשירות הציבורי ואשר נועדו להבטיח, לקדם או לשפר נגישות לשירות.
“אמצעי עזר ושירותי עזר” – לרבות,
(1) מתורגמנים לשפת סימנים או אמצעים המותאמים לאנשים עם לקויות שמיעה לרבות כיתוב, שילוט, תמלול או שימוש באמצעי הגברה;
(2) קריינים, טקסטים מוקלטים או אמצעים המותאמים לאנשים עם לקויות ראיה או לקויות למידה ולרבות כיתוב בבריל, בתבליט או בהגדלה;
(3) לוחות תקשורת, או אמצעי תקשורת חלופיים אחרים;
(4) התאמת נהלים, מתן הדרכה, הכוונה ומידע בשפה המובנת לאדם עם מוגבלות שכלית או נפשית או לאדם עם אוטיזם, באמצעות כוח האדם הקיים;
(5) כל אמצעי ושירות נוסף אשר קבע שר המשפטים בצו;

תהליך קביעת התאמות אישיות:
תלמיד שמבקש לקבל התאמות נגישות אישית בלימודים ובבחינות יידע את המוסד בדבר הצורך שלו בהתאמות אישיות וימלא טופס בקשה.
בטופס צריך לצרף תיעוד (מסמכים) בדבר היותו אדם עם מוגבלות ולגבי צרכיו למתן ההתאמות.
האחראי להתאמות נגישות אישית יעבור על הבקשה והמסמכים ורשאי לאשר או לדחות את הבקשה. אם יאשר – יש ליתן את ההתאמה סמוך למועד ההחלטה ולא יאוחר מ45 ימים.
התלמיד רשאי לערער על החלטת האחראי לקביעת התאמות אישיות ותוקם וועדת ערר.

פטורים: מוסד להשכלה יכול לשלוח לנציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בקשה לפטור מביצוע התאמת נגישות מסוימת מהסיבות הבאות:
א. התאמת הנגישות אינה ניתנת לביצוע מסיבות הנדסיות, ומורשה לנגישות מבנים תשתיות וסביבה אישר זאת.
ב. התאמת הנגישות פוגעת באופן מהותי באופיו המיוחד של המקום, בשל ערכי היסטוריה, ארכיאולוגיה, אדריכלות או טבע.
ג. רק למוסדות על תיכוניים מסוגי (3) –(5) (ראו לעיל) – התאמת הנגישות מטילה נטל כבד מדי.
ד. זכאות להתאמות אישיות ממוסד אחר – תקנה 15 לתקנות השכלה גבוהה קובעות כי הוראות התקנות באות להוסיף על שירותים הניתנים על פי כל דין, נוהג או הסכם שהמוסד אינו צד לו, ואין בהם כדי לגרוע משירותים הניתנים לאמור. לדוגמא במקרה כאשר סטודנט מקבל התאמות נגישות ממוסד אחר (כגון המוסד לביטוח לאומי במסגרת “סל שיקום”), בהתאם לתקנות ההשכלה הגבוהה אין זה מונע ממנו להגיש בקשה להתאמות אישיות, אולם ייתכן ויידחה על ידי האחראי לקביעת ההתאמות בנימוק שההתאמות האישיות ניתנות לו כבר ע”י מוסד אחר. ככל ורק חלק כן ניתנות וחלק אחר לא, ככל הנראה ההחלטה תתייחס לאותן התאמות נגישות אישיות שהתלמיד לא מקבל מן המוסד האחר.

לפגישת ייעוץ או ייצוג בנושא הנגשה במוסדות השכלה גבוהה שלחו אלינו מייל או בטלפון 03-7161515.


Sorry, comments are closed for this post.