fbpx
עורך דין

תמ”א 38: התנהלות פיננסית נכונה


במסגרת פרויקט תמ”א 38, מוכרים בעלי דירות את זכויות הבנייה שלהם ליזם, בתמורה לעבודות חיזוק נגד רעידת אדמה ושדרוג דירותיהם. לצד יתרונותיו הבולטים של תמ”א 38 ובראשם השבחת הנכס באחוזים רבים, הרי שעסקה זו גם כרוכה בסיכון כלכלי רב עבורם ולכן ישנה חשיבות רבה כי ליזם יהיה ליווי בנקאי לעסקה.

התנהלות פיננסית של היזם

הצלחתו של פרויקט תמ”א 38 תלויה בפרמטרים רבים ובראשם, ביכולתו הפיננסית של היזם. כשלים בהיבט הזה, יכולים להביא לקריסתו ולפיכך, לעצירת הפרויקט וגרימת נזק כספי אדיר לדיירים. משכך, זקוקים הדיירים בכל עסקה שכזו, לערובה כלכלית אשר תגן על כספם, כאשר הדרך הטובה ביותר לעשות כן היא באמצעות התחייבות היזם לליווי בנקאי. יזם מקצועי ובעל ניסיון מבין כי תנאי זה הוא הכרחי עבור הדיירים המתקשרים בעסקת תמ”א 38 ויתרה מזו, מודע לכך כי מסגרת בנקאית מבוקרת תסייע לו לשמור על התנהלות פיננסית נכונה של הפרויקט, כך ששני הצדדים יוצאים מורווחים.

מהו ליווי בנקאי?

משמעותו של הליווי הבנקאי הוא מתן ערבות כספית לדיירים ופיקוח כספי על הפרויקט. החלק הראשון הוא ברור מאוד ומהווה את הבטוחה הכלכלית לה זקוקים הדיירים כדי להבטיח את כספם בפרויקט. החלק השני של הליווי הבנקאי מתייחס להתנהלות הפרויקט עצמו. כאשר ניתן ליווי בנקאי ליזם, הבנק הוא זה אשר שולט על תזרים המזומנים. משכך, מובטח כי התנהלותו הפיננסית של היזם תהיה תקינה משהיא מפוקחת על ידי הבנק. למותר לציין כי הבנק לא ייעתר לבקשת היזם לליווי בנקאי, אלא לאחר שערך בדיקה דקדקנית של יכולותיו הפיננסיות ולכן, הסכמתו של הבנק לכך, אומרת רבות על יכולתו הפיננסית של היזם ומכאן על יכולתו להשלים את הפרויקט בהצלחה.

חלופה לליווי בנקאי

היות שהיזם נושא בעלות הריבית של הליווי הבנקאי, ישנם מצבים בהם עלות זו שהנה גבוהה למדי, פוגעת בכדאיות של הפרויקט עבורו. כאשר קיים רצון מצד שני הצדדים להתקשר בעסקה ויתר תנאיה מטיבים עם הדיירים, ניתן לבחון אפשרות של פעולות פיקוח שונות ללא ליווי בנקאי כגון: בקרה על תקבולי הפרויקט, חשבון תשלומים סגור אשר ממנו יבוצע התשלום לספקים, מעקב של חברת BDI באשר לבעיות כלכליות והליכים משפטיים נגד היזם ועוד. יודגש כי אמצעים אלו יוגדרו באופן מסודר בהסכם והם חייבים להיות מספקים דיים כערובה לדיירים. כמו כן, ההחלטה העקרונית האם נכון להסכים לחלופה לליווי בנקאי, או כי יש לפנות ליזם אחר, תתקבל רק לאחר קבלת חוות דעת של עורך הדין המייצג את הדיירים.

אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו /או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.


Sorry, comments are closed for this post.