.. Loading ..

דיני עבודה

חוזה עם קבלן משנה

שירותיו של קבלן משנה הכרחיים מאוד לעבודתם של קבלנים ויזמים ואכן, ישנם בעלי מקצוע מסורים העושים עבודתם נאמנה ותורמים רבות להצלחת הפרויקט. אולם, מנגד, לא אחת, קבלני משנה אינם עומדים בהתחייבויות שנטלו וגורמים לנזק רב ללקוח ששכר את שירותיהם. במאמר זה נציג כמה מן הבעיות אשר עלולות לצוץ בעת חוזה התקשרות עם קבלן משנה, נבחן מהו הפתרון להן וכיצד ניתן לצמצם את הסיכוי להתרחשותן.

אי עמידה בהתחייבות החוזית

טרם תחילת העבודה, חותמים הצדדים על הסכם המסדיר את טיבה של העסקה. קבלן המשנה נוטל על עצמו התחייבות לבצע את העבודות המנויות בחוזה ואילו הלקוח, מזמין העבודה, מתחייב לשלם לקבלן המשנה את התמורה שסוכם עליה. אולם, למרבה הצער, קבלן המשנה לא תמיד מקיים את ההתחייבויות החוזיות שלו והדבר יכול לבוא לידי ביטוי בדרכים שונות. כך למשל, אי עמידה בלוח הזמנים שסוכם בחוזה, או ביצוע העבודה ברשלנות, באופן שאינו תואם את תוכנית האדריכל וכיו”ב. כל האמור לעיל יכול לגרום ללקוח נזק רב, הפסדים כספיים, הוצאות שיידרש להוציא ועוד. מהו הפתרון העומד לרשותו במצב שכזה?

פתרון 1: ביטול ההסכם

כאשר קבלן המשנה לא ממלא אחר ההתחייבויות שלו כאמור במסגרת חוזה קבלן משנה, הוא מבצע הפרת חוזה. במצב זה קמה ללקוח הזכות לבטל את ההסכם עמו, כאשר דיני החוזים מבחינים בין הפרה יסודית לבין הפרה שאינה יסודית. סעיף 7 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל”א-1970 קובע כך:

הנפגע זכאי לבטל את החוזה אם הפרת החוזה הייתה יסודית.
הייתה הפרת החוזה לא יסודית, זכאי הנפגע לבטל את החוזה לאחר שנתן תחילה למפר ארכה לקיומו והחוזה לא קיים תוך זמן סביר לאחר מתן הארכה, זולת אם בנסיבות העניין היה ביטול החוזה בלתי צודק; לא תישמע טענה שביטול החוזה היה בלתי צודק אלא אם המפר התנגד לביטול תוך זמן סביר לאחר מתן הודעת הביטול”

פתרון 2: פיצוי כספי

מלבד הזכות לבטל את החוזה כאמור מעלה, יוכל הלקוח גם לדרוש פיצוי כספי בגין הנזקים שנגרמו לו עקב הפרת החוזה מצדו של קבלן המשנה. כך למשל אם נדרש הלקוח לפנות לבעל מקצוע חלופי, כדי שיסיים את העבודה או יתקן את עבודתו של קבלן המשנה, יוכל הלקוח לדרוש מקבלן המשנה לשפות אותו על הוצאה זו. אם הלקוח לא יכול לקיים את התחייבויותיו כלפי צד שלישי בשל התנהלותו של קבלן המשנה ונגרם לו עקב כך הפסד כספי, יוכל הקבלן לדרוש סכום זה מקבלן המשנה. גובה הפיצוי לו יהיה זכאי הלקוח הנו בהתאם להיקף הנזק שנגרם לו או בהתאם לפיצוי המוסכם עליו החליטו הצדדים במסגרת ההסכם. ככל וקבלן המשנה לא יהיה מוכן לשלם את הפיצוי המגיע ללקוח, יגיש האחרון תביעה כספית נגדו לבית המשפט.

איך מונעים? חוזה משפטי טוב

חוזה עם קבלן משנה יכול להיות הצלחה גדולה אך מנגד אכזבה גדולה משלא אחת, מפר קבלן המשנה את ההתחייבויות שנטל וגורם בכך למזמין העבודה לנזק רב. האם ניתן למנוע את התרחישים שתיארנו לעיל? ניתן ללא ספק לצמצם משמעותית את הסיכוי להתרחשותם. מלבד בחירה מושכלת של קבלן המשנה, במסגרתה יש לוודא כי בידו הידע והניסיון לביצוע העבודות הנדרשות בהצלחה, יש להקפיד על עריכת חוזה טוב ומקיף עם קבלן המשנה. לשם כך יש לפנות לעורך דין אשר ינסח הסכם ברור ומפורט, המותאם באופן ספציפי לנסיבות העניין ואשר יהווה הגנה משפטית אפקטיבית ללקוח במקרה של אי עמידה של קבלן המשנה בהתחייבויותיו.