.. Loading ..

הסכם עבודה עם קבלן ניקיון

כל חברה, גוף או מוסד, זקוק לשירותי ניקיון כחלק מאחזקת המבנה ושמירה על בריאות עובדיו ומבקריו. לצורך כך, יש להתקשר בחוזה עם קבלן העוסק במתן שירותי ניקיון. להלן כמה מסעיפי המפתח שיש לכלול בהסכם זה.

רישיון ומומחיות

יש להתקשר בהסכם אך ורק עם קבלן בעל רישיון כחוק לפעול כקבלן שירות בתחום הניקיון ועליו להצהיר על כך בחוזה בינו לבין מזמין השירות. כמו כן, על הקבלן להצהיר כי הנו בעל הידע, הניסיון והאמצעים הדרושים לביצוע עבודות הניקיון הנדרשות למזמין.

העדר קיום יחסי עובד מעביד

הקבלן הוא עצמאי ולא יתקיימו בינו לבין המזמין יחסי עובד מעביד. יתרה מכך, ככל והקבלן ישכור עובדים לצורך מתן שירותי הניקיון, גם בין עובדיו לבין המזמין לא יתקיימו יחסי עובד מעביד ואלו יהיו כפופים להוראות ופיקוח של הקבלן.

היקף השירותים

הסכם עבודה עם קבלן יגדיר באופן מפורט וברור מהו היקף שירותי הניקיון שיבצע הקבלן, כאשר זה מתחייב בהסכם לספק על חשבונו את הכלים וחומרי הניקיון הדרושים לו לביצוע העבודה. כמו כן, הקבלן מתחייב להקפיד על אמצעי זהירות במהלך העבודה, למען בטיחות הסביבה, לרבות הצבת תמרורי אזהרה במבנה.

תקופת ההסכם

יש להגדיר את תקופת ההסכם, לציין האם ישנה אופציה להארכתו ובאיזה אופן יודיע על כך המזמין לקבלן. כמו כן, על מזמין השירות לשמור לעצמו את האפשרות לסיום מוקדם של ההסכם בכפוף למתן הודעה מוקדמת על כך לקבלן הניקיון.

התמורה

על בסיס ביצוען של התחייבויות הקבלן מתחייב מזמין השירות לשלם לו את התמורה עליה סוכם

בין הצדדים. לעניין זה, יש לציין את אמצעי התשלום ומועדו ולהבהיר כי הנו כפוף לקבלת חשבונית מס כדין מהקבלן.

בטוחה

לצורך הבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן על פי ההסכם, ימסור למזמין בטוחה כגון ערבות בנקאית וזו תעמוד בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם. יש לקבוע תנאים מפורשים למימוש הערבות, כאשר המימוש ייעשה בכפוף למסירת הודעה בכתב על כך לקבלן ומתן אפשרות לתיקון ההפרה/ הנזק לשביעת רצון המזמין.

הפרת חוזה

במקרה שבו הקבלן יפר איזו מהתחייבויותיו על פי החוזה, תקום למזמין השירות זכות ביטול כאמור בחוק החוזים (תרופות) תשל”א 1970 בנוסף לכל סעד אחר, כגון מימוש הערבות ו/או תביעת פיצוי בגין נזקים שנגרמו למזמין עקב הפרת החוזה.